Sabtu, 27 Agustus 2011

DOA KEMENANGAN

Ya Allah
Karuniakan pada kami kemudahan untuk taat
menjahui maksiat, meluruskan niat
dan mengetahui kemuliaan

Muliakan kami dengan hidayat dan istiqamah
Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmat
Penuhi hati kami dengan ilmu dan makrifat
Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat

Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan
Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkianatan
Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan

Ya Allah, karuniakan

Pada ulama kami
       kezuhudan dan nasihat
Pada para pelajar
       kesungguhan dan semangat
Pada para pengikut
       kepatuhan dan peringatan
Pada kaum Muslimin yg sakit
       kesembuhan dan ketenangan
Pada kaum Muslimin yang meninggal
       kasih sayang Allah dan rahmat
Pada orang-orang tua kami
       kehormatan dan ketentraman
Pada para pemuda
       penyesalan dan taubat
Pada para wanita
       rasa malu dan kesucian
Pada orang-orang kaya
       rendah hati dan kemurahan hati
Pada orang-orang miskin
       kesabaran dan kecukupan
Pada para pejuang
       kemenangan dan penaklukan
Pada para tawanan
       kebebasan dan ketenangan
Pada para pemimpin
       keadilan dan rasa sayang
Pada seluruh rakyat
       kejujuran dan kebaikan akhlak

Wahai Yang Paling Pengasih dari semua yang mengasihi

ILMU FIQH

Apa Maksud Ilmu Fiqh ?


Dari segi bahasa kalimah Fiqh bermaksud memahami. Pada asalnya ia bermaksud memahami agama secara keseluruhannya. Namun kemudiannya dikhususkan ulamak kepada memahami ajaran Islam yang berkaitan dengan hukum-hakam amali sahaja, iaitu percakapan, perbuatan dan hal-ehwal luaran manusia tanpa menyentuh soal aqidah dan akhlak.

Secara lebih jelas, ilmu Fiqh ditakrifkan oleh ulamak sebagai; "Ilmu berkenaan hukum-hakam Syarak yangbersifat 'amali yang diperolehi dari dalil-dalilnya secara terperinci".

Huraian;

1. Para ulamak membahagikan hukum-hakamSyarak kepada tiga iaitu;
a) Hukum-hakam I’tiqad
b) Hukum-hakam ‘Amali
c) Hukum-hakam akhlak.
Medan pengajian ilmu Fiqh ialah yang kedua di atas iaitu hukum-hakam amali. Ilmu Fiqh tidak menyentuh tentang hukum-hakam I’tiqad, begitu juga tidak menyentuh tentang akhlak.

2. Perkataan Syarak bermaksud Allah dan Rasul. Dalil-dalil Syarak pada dasarnya ialah Kitab Allah (yakni al-Quran) danSunnah RasulNya. Namun secara terperinci ia merangkumi juga Ijmak, Qiyas dan sebagainya.

Apakah tujuan mempelajari ilmu Fiqh ?

Tujuan mempelajari ilmu Fiqh ialah untuk mengetahui hukum-hakam Syara’ mengenai setiap tingkah laku manusiadan melaksanakan hukum-hakam tersebut dalam kehidupan dalam segenap ruang dan lapisannya.

Ilmu Fiqh amat berguna sama ada kepada ulama’, mufti, qadhi mahupun orang awam biasa. Bagi para ulama, mufti dan qadhi, mereka perlu mendalami ilmu ini untuk mengajar orang ramai tentang hukum Syara’, memberi fatwa dan memutuskan hukuman terhadap sesuatu kes.
Adapun orang awam, mereka perlu mengetahui ilmu ini agar dapat menjalani kehidupan seharian bertepatan dengangaris panduan yang ditetapkan Syara’.

Apa maksud hukum Syarak ?

Kita sebutkan tadi bahawa tujuan mempelajari ilmu Fiqh ialah untuk mengetahui hukum Syara’ atas setiap perbuatan kita. Apa yang dimaksudkan dengan hukum Syara’? Hukum Syara’ ialah "Ketetapan dari Allah ke atas perbuatan-perbuatan hamba yang mukallaf sama ada ia perlu dilakukan atau perlu ditinggalkan atau diberi pilihan untuk melakukannya atau meninggalkannya". Ketetapan ini diketahui berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil Syara' iaitu al-Quran, as-Sunnah, Ijma', Qias dan sebagainya oleh para ahli Fiqh atau Mujtahid.

Berapakah pembahagian hukum Syarak ?

Melihat kepada pengertian hukum di atas, dapat kita simpulkan bahawa perbuatan-perbuatan hamba mengikut hukum Syarak berada dalam tiga bahagian besar;

Pertama; Perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya dilakukan

Kedua; Perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya ditinggalkan

Ketiga; Perbuatan-perbuatan yang diberi pilihan (yakni terserah kepada manusia sama ada ingin melakukannya ataumeninggalkannya)

Kemudian, bahagian pertama dan kedua terbahagi pula kepada dua jenis;

Pertama; Yang dituntut secara jazam iaitu tuntutan mesti.

Kedua; Yang dituntut tidak secara jazam, iaitu tuntutan secara galakan sahaja, bukan tuntutan mesti atau wajib.

Bagi bahagian pertama (iaitu perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya dilakukan), jika jenis tuntutan adalah jazam (yakni mesti), maka ia dinamakan wajib. Adapun jika jenis tuntutan adalah tidak jazam (tidak mesti), iaitu hanya galakan sahaja, maka ia dinamakan sunat. Bagi bahagian kedua pula (iaitu perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya ditinggalkan), jika jenis tuntutanadalah jazam (yakni mesti), maka ia dinamakan haram. Adapun jika jenis tuntutan adalah tidak jazam (tidak mesti), iaitu hanya galakan sahaja, maka ia dinamakan makruh.

Kesimpulan

Setelah memahami pengertian dan pembahagian hukum Syarak di atas, dapat kita simpulkan perbuatan-perbuatan mukallaf mengikut hukum Syarak terbahagi kepada lima jenis;

1. Yang wajib; iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang mesti dilakukan di mana jika ditinggalkan akan berdosa.

2. Yang sunat; iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang digalakkan melakukannya oleh Syarakiaitu diberi pahala sesiapa yang melakukannya, namun tidaklah berdosa jika ditinggalkannya.

3. Yang haram; iaitu amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang mesti ditinggalkan di mana jika dilakukan akan berdosa.

4. Yang makruh; iaitu amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang digalakkan meninggalkannya iaitu diberi pahala kepada orang yang meninggalkannya (kerana Allah), namun tidak dikira berdosa jika dilakukannya.

5. Yang mubah (harus); iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang diserah kepada pilihan manusia samaada ingin melakukannya atau meninggalkannya di mana sebarang pilihannya tidak akan membawa implikasi dosa atau pahala.

Tidak ada perbuatan mukallaf dari sekecil-kecil hingga sebesar-besarnya melainkan tertakluk dengan salah satudari hukum lima di atas.

Apa makna mukallaf ? Siapakah yang dikatakan sebagai mukallaf ?

Mukallaf ialah seorang yang telah mencukupi syarat untuk diberikan taklif Syarak (yakni tuntutan dankewajipan Syarak). Orang yang mukallaf wajib mematuhi ketetapan agama dan setiap perbuatan dan perlakuannya tertakluk dengan hukum yang telah ditetapkan oleh agama sama ada wajib, haram, harus dan sebagainya tadi. Syarat-syarat mukallaf ialah:
1. Telah sampai umur (yakni baligh)
2. Memiliki akal yang waras
3. Sampai dakwah kepadanya
4. Sempurna pancaindera, khususnya penglihatan atau pendengaran.

Siapakah orang-orang yang terkeluar dari kelompok mukallaf ?

Dari takrif dan syarat-syarat mukallaf tadi, terkeluar dari kelompok mukallaf:
1. Kanak-kanak yang belum baligh. Kanak-kanak yang mati sebelum baligh, ia akan selamat (dari siksaan Allah)sekalipun anak-anak orang kafir.
2. Orang gila atau tidak siuman
3. Orang-orang yang tidak sampai dakwah kepadanya termasuklah ahlul-fatrah iaitu orang-orang yang hidup di antara zaman pengutusan Rasul (*yakni mereka jauh dari Rasul yang terdahulu dan tidak berkesempatan dengan Rasul yang bakal datang) atau hidup di zaman Rasul yang bukan diutuskan kepada mereka. Mereka akan selamat dari siksaan Allah kerana tidak sampai dakwah kepada mereka.
(Rujuk: Hasyiyah Imam al-Baijuri ‘ala Jauharati-Tauhid, hlm. 67-68).

Apa cabang-cabang ilmu yang terkandung dalam ilmu Fiqh ?

Ilmu Fiqh merangkumi dua bahagian besar;

1. Ibadah; iaitu hukum-hakam yang menyentuh hubungan manusia dengan Tuhan. Ia merangkumi ibadah solat, puasa,zakat, haji dan sebagainya.

2. Mu'amalat; iaitu hukum-hakam yang menyentuh hubungan manusia sesama manusia. Cabang mu’amalat ini merangkumi pula bidang-bidang berikut;

a) Hukum-hakam tentang kekeluargaan yang merangkumi perkahwinan, perceraian, perwarisan, nafkah dan sebagainya.

b) Hukum-hakam tentang harta seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadaian, jaminan dan sebagainya.

c) Hukum-hakam tentang sistem pemerintahan dan pentadbiran negara merangkumi kewajipan melantik ketua negara, tanggungjawab ketua negara/pemimpin dan hak dan kewajipan rakyat/warga negara.

d) Hukum-hakam tentang kehakiman/pengadilan merangkumi membuat keputusan (al-qadha), pendakwaan, prinsip-prinsip hukuman, kesaksian, sumpah, keterangan dan sebagainya.

e) Hukum-hakam tentang ahli Zimmah (orang bukan Islam yang mendiami dalam negara Islam) merangkumi hak-hak dan tanggungjawab mereka terhadap negara dan sebagainya.

f) Hukum-hakam tentang hubungan antarabangsa merangkumi hubungan negara Islam dengan negara-negara luar di masa damai atau ketika perang.

g) Hukum-hakam tentang kewangan negara merangkumi sumber-sumber pendapatan negara dan perbelanjaan-perbelanjaannya.

h) Hukum-hakam tentang jenayah dan hukuman; merangkumi penetapan perkara-perkara yang terlarang dan hukuman-hukumannnya, cara-cara menetapkan/mensabit kesalahan-kesalahan jenayah dan perlaksanaan hukuman terhadapnya.

Apakah sumber-sumber ilmu Fiqh ?

Sumber-sumber ilmu Fiqh bermaksud dalil-dalil yang menjadi sandaran ahli-ahli Fiqh (Faqih atau Fuqahak) dalam mengeluar hukum-hakam Fiqh. Ia terdiri dari sumber-sumber asal dan sumber-sumber sokongan. Sumber asal bagi ilmu Fiqh ada dua sahaja iaitu;

1. Al-Quran
2. As-Sunnah

Sumber-sumber sokongan bermaksud dalil-dalil tambahan yang membantu ahli-ahli Fiqh untuk mengeluarkanhukum-hakam Fiqh menepati prinsip sumber asal di atas (al-Quran dan as-Sunnah). Ia terdiri dari;

1. Ijmak
2. Qiyas
3. Istishab
4. Masalih Mursalah
5. Istihsan
6. 'Uruf
7. Syari'at terdahulu

Rabu, 17 Agustus 2011

DECEPTICON

Cerita berlanjut dengan kelompok Decepticon, musuh bebuyutan dari para Autobot


Siapakah boss Decepticon ? tentu saja si Megatron, yang dalam cerita sebelumnya telah kalah bertempur dengan Optimus Prime sehingga putus lengannya. setelah bersembunyi di hutan Afrika untuk menyembuhkan lukanya, Megatron mulai lagi menghimpun gangnya (Decepticon) untuk merebut bumi dari para manusia.
Di alam nyata si Megatron ini sering berganti-ganti bentuk kendaran, kadang sebagai tank yang kebal dari segala serangan, kadang sebagai jet tempur bersenjatakan bom. di TF 3 sosok Megatron berupa truk beroda 10 yang merupakan keluaran Mack dengan tipe Titan


Selanjutnya Shockwave si mata satu, yaitu robot Decepticon yang pintar dan cerdas. sosok aslinya adalah berupa Cybertronian Tank

Starscream, yang sangat kuat dan licik dimana sering ambil posisi di belakang dalam melawan Autobot. robot yang satu ini sepertinya pura-pura patuh dengan kepemimpinan Megatron padahal sebenarnya sedang berambisi mengincar posisi Megatron sebagai pemimpin Decepticon. bentuk sebenarnya Starscream adalah pesawat jet tempur F-22


kemudian ada si Soundwave, dimana pada film sebelumnya tidak nampak bentuk aslinya. di TF 3 Soundwave
berupa mobil Mercedes Benz SLS AMG berwarna silver. dia dibantu oleh 2 buah robot yaitu Laserbeak yg bisa berubah menjadi desktop komputer dan Gyrodyne yang berbentuk mirip helikopter


Ada beberapa personil baru dari Decepticon yang muncul TF 3 salah satunya adalah Decepticon : Security Truck yang merupakan truk pengaman Decepticon yang disebut Superfund, karena dibagian bodi ada tulisan Superfund : The Future of Investing dan logo Decepticon tentunya


Geng baru Decepticon lainnya adalah The Dreed, yang terdiri dari Crankcase, Hatchet dan Crowbar. kalau Hatchet penampakannya berupa pesawat jet Cybertronian dan Crowbar berupa mobil Polisi. sedangkan Crankcase sendiri  berupa mobil SUV Chevrolet


itulah penampakan aslinya dari para Decepticon. dan yang paling terakhir adalah si biang kerok di TF 3 yaitu si Sentinel Prime sang jagoan dengan kemampuan maksimal tapi ingin membunuh para Autobot. Sentinel Prime sendiri sebenarnya adalah biangnya Autobot, karena sudah ada jauh sebelum Optimus Prime muncul. yang dahulunya dikenal sebagai pemimpin Autobot yang gagah berani.... tapi pada akhirnya berkianat karena ambisinya merajai Cybertron dengan memperbudak manusia di bumi. Dalam bentuk aslinya si Sentine Prime ini adalah mobil pemadam kebakaran yang banyak ditugaskan dibandara-bandara jika ada pesawat jatuh dan terbakar yaitu Rosenbauer Fire Truck


Minggu, 14 Agustus 2011

TRANSFORMERS FINAL BATTLE (AUTOBOT VS DECEPTICON)

Tahukah anda siapa Optimus Prime, Bumblebee, Megatron, atau Sentinel Prime ? syukurlah kalau tidak kenal, karena anda tidak akan menjadi target pasar untuk Film Transformers berikutnya.... ha ha ha.

untuk yang sudah nonton TF 3 : Dark Of The Moon pasti geleng-geleng kepala untuk kecanggihan teknologi dan effeknya. Lepas dari semua itu akan ku coba cari versi sesungguhnya dari mobil-mobil atau "vehicle mode" dari para anggota Autobot dan Decepticon dialam nyata..... sayang di TF 3 ini banyak di nominasi oleh mobil-mobil keluaran chevrolet (GM) karena memang merekalah sponsor utamanya...... jadi jangan harap bisa melihat Bumblebee versi VW kodok :)
di barisan Autobot pasti kita kenal Optimus Prime, robot yang bijaksana yang bersama-sama pasukan Autobot yang dipimpinnya , mati-matian melindungi manusia bumi dari decepticon yang mengerikan. dalam dunia nyata si Optimus Prime ini  adalah sebuat truck Trailer Peterbilt 18 WD Kemudian sosok Bumblebee yang memiliki perasaan sensitif tapi pemberani. dialam nyata adalah merupakan Chevy Camaro GT


Kemudian sosok Ratchet, petugas medis yang bertempur dan mengobati rekan-rekannnya adalah mobil ambulan yg dimodif dari mobil Hummer H2


sosok Mirage atau yang biasa anak-anak menyebut si Robot Ninja, adalah sebuah mobil "kuda jingkrak" Ferrari 458 buatan Italia


Kemudian sosok The Wreckers, Leadfoot dan Roadbuster.... tiga-tiganya adalah robot dari mobil NASCAR chevrolet Impala Series yang dipersenjatai
yang versi aslinya The Wreckers adalah Lowe's/Kobalt NASCAR Chevy Impala yg bernomor 48
sosok Leadfood adalah jelmaan NASCAR Sprint Cup Series Chevy Impala yg bernomor 42
sedangkan si Roadbuster adalah AMP Energy NASCAR Chevy Impala yang bernomor 88


sosok Ironhide yang pintar menyusup dan cerewat dalam sehari-hari merupakan truck GMC Topkick

si Wheelie yg merupakan peliharaan Sam ternyata adalah sebuah mainan mobil remote control
RC Ford F-Series Monster Trucksi Wheeljack yang jenius, yang menciptakan berbagai bentuk senjata untuk rekan-rekannya adalah sebuah mobil mewah Mercedes Benz W 212

sosok Sidewipe si petarung hebat adalah penjelmaan dari Corvette


 dan yg terakhir adalah si Mudflap dan Skidz adalah merupakan jajaran mobil konsep "city Car"nya Chevrolet


nah.. mungkin cukup itu dulu ya...... untuk pasukan Decepticon akan aku tampilkan nanti ( maaf sudah larut malam ) selamat bobok....